ΣΥΜΒΑΣΗ  ΠΑΡΟΧΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Με το παρόν συμφωνείται μεταξύ των συμβαλλομένων, αφενός 1) της εταιρίας ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΕΡΑΜΙΔΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε., που εδρεύει στη Λάρισα, οδός Αγ. Νικολάου- αριθμ. 8, υπό τον διακριτικό τίτλο spitimou-spitakimou.gr, νομίμως εκπροσωπούμενη και νομίμως καταχωρήσασα το όνομα περιοχής (domain name)
www.spitimou-spitakimou.gr αποκαλούμενη εφεξής “Εταιρία” κ α ι αφετέρου 2) του  αποδέκτη των υπηρεσιών της και εγγεγραμμένου μέλους αποκαλούμενου εφεξής “μέλος”, ότι η πρώτη (1η) αναλαμβάνει την υποχρέωση να παράσχει τις ηλεκτρονικές της υπηρεσίες στο αντισυμβαλλόμενο μέρος (μέλος), μέσω του Διαδικτύου (Internet), υπό τους κάτωθι όρους και συμφωνίες:
ΠΡΟΟΙΜΙΟ – ΦΥΣΗ ΚΑΙ ΜΟΡΦΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ
Η Εταιρία ενεργεί ως μεσάζων φορέας παροχής υπηρεσιών (“Internet intermediary”)     –και ειδικότερα η υπηρεσία της κοινωνίας της πληροφορίας ορίζεται, ως φιλοξενία (“hosting”) του περιεχομένου/υλικού του μέλους προς διάθεση/προβολή/δημοσίευση– σύμφωνα και με τα οριζόμενα στο 131/2003 Π.Δ. Η Εταιρία παρέχει στα μέλη του δικτυακού της τόπου τη δυνατότητα να “ανεβάζουν” και με αυτό τον τρόπο να αναρτούν/  προβάλλουν/δημοσιεύουν το υλικό τους. Η προβολή/δημοσίευση του υλικού γίνεται μέσω καταχωρήσεων κειμένων, φωτογραφιών, γραφικών, banners, video, ήχων και animation (εφεξής υλικό ή περιεχόμενο) ή και οποιοδήποτε άλλο προτεινόμενο συναφές και συμβατό μέσο, υπό συνεννόηση με την Εταιρία και μετά από τη ρητή συναίνεσή της. Στις ιστοσελίδες της Εταιρίας συμπεριλαμβάνονται διαφημίσεις κάθε μορφής αλλά και διάφορα εργαλεία επικοινωνίας-ενημέρωσης, υπηρεσιών ηλεκτρονικού εμπορίου κ.λπ.   E ι δ ι κ ό τ ε ρ α:
1.  ΠΡΟΕΓΓΡΑΦΗ – ΕΓΓΡΑΦΗ – ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ/ΠΡΟΣΒΑΣΗ
Α) Η Εταιρία παρέχει στα μέλη της α) αρχικά κατά το στάδιο της προεγγραφής, την καταχώριση ορισμένων στοιχείων τους στην ιστοσελίδα, με άμεση δημιουργία profile μέλους  κ α ι  β) μετέπειτα, πρόσβαση στις υπηρεσίες της εφόσον λάβει χώρα η καταβολή του συμφωνηθέντος ανταλλάγματος. Σ υ γ κ ε κ ρ ι μ έ ν α:
i) ΠΡΟΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ: αφού το μέλος καταχωρίσει ονοματεπώνυμο/επωνυμία, όνομα χρήστη (user name), προσωπικό κωδικό πρόσβασης (password) και διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail address)  –κ α ι  η οποία καταχώρηση αποτελεί πρόταση, εκ μέρους του μέλους για σύναψη συμβάσεως–, θα λάβει αυτοματοποιημένα (το 1ο) e-mail με θέμα “Στοιχεία Λογαριασμού” και τότε δύναται να διαμορφώσει ενδεικτικά το profile του καταχωρώντας ορισμένα στοιχεία πληροφοριακού περιεχομένου (3 εικόνες/ φωτογραφίες προκαθορισμένων μεγεθών, λογότυπο, στοιχεία έδρας κ.λπ., -δοκιμαστικά-), τα οποία δεν θεωρούνται αλλά ούτε και είναι ακόμα δημοσιευμένα προς τους χρήστες της ιστοσελίδας. Μόλις η Εταιρία λάβει γνώση περί της αίτησης καταχώρισης/προεγγραφής και της δημιουργίας profile του προγεγραμμένου μέλους, θα αποστείλει (2ο) e-mail –αποδεικτικό παραλαβής της παραγγελίας υπηρεσιών– αυτή τη φορά μέσω αντιπροσώπου της, για την επιβεβαίωσή της προεγγραφής και στο οποίο θα μνημονεύονται οι οδηγίες/πληροφορίες περί των υπηρεσιών και οι τρόποι πληρωμής.
ii) ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: με την εκ μέρους του μέλους κατάθεση του συμφωνηθέντος ανταλλάγματος κ α ι  εφόσον γνωστοποιήσει/επιβεβαιώσει (την κατάθεση) στην Εταιρία με πρόσφορο τρόπο (fax, e-mail attachment), η Εταιρία θα αποστείλει e-mail (3ο) –δήλωση αποδοχής– που θα επιβεβαιώνει την είσπραξη καθώς και την έναρξη παροχής της υπηρεσίας. Στο εξής η προεγγραφή μετατρέπεται/αναβαθμίζεται σε εγγραφή μέλους, με την οποία το [εγγεγραμμένο πλέον] μέλος αποκτά πρόσβαση και δύναται να κάνει πλήρη χρήση των υπηρεσιών της Εταιρίας, ήτοι να “ανεβάσει” και να δημοσιεύσει το υλικό/περιεχόμενό του υπό τους όρους και τις συμφωνίες του παρόντος.
Β) Το μέλος έχει περιθώριο πέντε (5) εργάσιμες ημέρες, από την λήψη του αποδεικτικού παραλαβής, να καταβάλει το ως άνω συμφωνηθέν αντάλλαγμα στην Εταιρία με οποιονδήποτε από τους αναφερόμενους σε αυτό τρόπους πληρωμής. Εάν το μέλος δεν προβεί στη συμφωνηθείσα καταβολή, η παρούσα σύμβαση λύεται αυτομάτως και θεωρείται ότι δεν καταρτίστηκε ποτέ.
2.  ΠΑΡΟΧΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Κατόπιν της κατάρτισης της σύμβασης ως άνω, το μέλος δύναται να διαμορφώσει το προσωπικό του προφίλ και να καταχωρίσει/προβάλει/δημοσιεύσει το υλικό/περιεχόμενο του ως εξής:
α) Καταχώριση/δημοσίευση απεριορίστων αγγελιών ακινήτων, συμπεριλαμβανομένων και των σχετικών εγγράφων πληροφοριών.-
β)    Καταχώριση/δημοσίευση μέχρι και 24 φωτογραφίες ανά ακίνητο.-
γ)    1 πανοραμική φωτογραφία για κάθε ακίνητο.-
δ) δυνατότητα λήψης των συντεταγμένων του κάθε ακινήτου ξεχωριστά, για τον ακριβή εντοπισμό της τοποθεσίας του, (μέσω του Google Maps).-
ε) Εφόσον εκ μέρους του μέλους υφίστανται προσωπικές/εταιρικές ιστοσελίδες (web sites) προστίθενται σύνδεσμοι (links/hyperlinks) προς αυτές.-
3.  ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Η παρούσα σύμβαση συμφωνείται ότι είναι σύμβαση ορισμένου χρόνου, ισχύει για δώδεκα (12) μήνες και λαμβάνει χώρα μετά την καταβολή του συμφωνηθέντος ανταλλάγματος εκ μέρους του μέλους κ α ι ειδικότερα αρχομένης της ημέρας αποστολής του 3ου e-mail της Εταιρίας  περί της επιβεβαίωσης της εγγραφής και την έναρξη της υπηρεσίας.
4.  ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΕΛΟΥΣ
Α) Το μέλος υποχρεούται να αποθηκεύσει, να εκτυπώσει και να διαφυλάσσει σε ασφαλές μέρος τους παρόντες όρους και συμφωνίες, καθ' όλη τη διάρκεια της συμβατικής μας σχέσης.
Β) Το μέλος οφείλει και υποχρεούται:
i) να παρέχει νόμιμες, αληθείς, ακριβείς, έγκυρες και πλήρεις πληροφορίες, σχετικά με τα στοιχεία που του ζητούνται από την Εταιρία στις σχετικές αιτήσεις για πρόσβαση στις υπηρεσίες της  κ α ι να διατηρεί επιμελώς και να ενημερώνει τα στοιχεία εγγραφής του, ώστε να διατηρούνται εκείνα νόμιμα, αληθή, ακριβή, έγκυρα, ενημερωμένα και πλήρη.
ii) Να παρέχει νόμιμες, αληθείς, ακριβείς, έγκυρες και πλήρεις πληροφορίες, σχετικά με το υλικό/περιεχόμενο που προβάλει/δημοσιεύει, να το διατηρεί επιμελώς και να το ενημερώνει τακτικά.
5. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΜΕΛΟΥΣ ΚΑΙ ΚΩΔΙΚΟΙ
A) Η καταχώριση/ανάρτηση και δημοσίευση του περιεχομένου του μέλους γίνεται με μέριμνα και επιμέλεια του ιδίου και συνεπώς φέρει ολοκληρωτικά την ευθύνη για το περιεχόμενο που δημοσιεύει, καθεαυτό.
B) Τα μέλη παραμένουν αποκλειστικά υπεύθυνα για όλες τις πράξεις που διενεργούνται υπό τον προσωπικό κωδικό πρόσβασης, το όνομα χρήσης και γενικότερα το λογαριασμό τους (user account). Τα μέλη ευθύνονται για την προσεκτική χρήση του λογαριασμού τους (log - in) και την τυπική τους έξοδο (log - out) στο τέλος κάθε χρήσης. Το μέλος  υποχρεούται για προσωπική του ασφάλεια να φυλάσσει μυστικούς και να μην γνωστοποιεί τους κωδικούς πρόσβασης σε τρίτους και γενικά να μεριμνά για τη μη διαρροή τους. Το μέλος, ως μοναδικός κάτοχος (δικαιούχος) των κωδικών πρόσβασης φέρει και τον κίνδυνο κάθε ζημίας δικής του ή της Εταιρίας, από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση τρίτου και η οποία σχετίζεται με την εν λόγω ζημία. Ωστόσο, τα μέλη συμφωνούν να ειδοποιούν άμεσα την Εταιρία για οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη χρήση του λογαριασμού τους και οποιαδήποτε γενόμενη ή/και πιθανή παραβίαση ασφάλειας.
6. ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑ ΜΕΛΩΝ – ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΥΛΙΚΟΥ/ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ
Α) Είναι αμοιβαίως αποδεκτό και κατανοητό από τα ανωτέρω ότι, το μέλος πρέπει να αξιολογεί κάθε κίνδυνο που μπορεί να ενέχει η καθ’ οιονδήποτε τρόπο διάθεση περιεχομένου, εκ μέρους του. Παρόλο που η Εταιρία παρέχει στα μέλη της την απαραίτητη τεχνολογική υποδομή και τα μέσα για προβολή και ανάρτηση/καταχώριση/δημοσίευση του περιεχομένου τους, είτε αυτό αναρτάται δημόσια, είτε μεταφέρεται ιδιωτικά, παραμένει στην αποκλειστική ευθύνη του μέλους από το οποίο άλλωστε πηγάζει και το εκάστοτε περιεχόμενο. Αυτό σημαίνει ότι το μέλος παραμένει το μόνο υπεύθυνο για ολόκληρο το υλικό/περιεχόμενο ή οποιουδήποτε μέρος τούτου αναρτά, δημοσιεύει, αποστέλλει, μεταφέρει, καταχωρεί ή άλλως καθιστά διαθέσιμο μέσω των υπηρεσιών της Εταιρίας.
Β) Το μέλος κατανοεί και αποδέχεται ότι η Εταιρία δεν κάνει προκαταρκτικό έλεγχο του περιεχομένου, αλλά ότι η τελευταία και οι αρμόδιοι συνεργάτες της διατηρούν το δικαίωμα (και όχι την υποχρέωση) της αποκλειστικής επιλογής άρνησης ανάρτησης, δημοσίευσης, καταχώρισης, μετακίνησης ή διαγραφής οποιουδήποτε περιεχομένου διατίθεται μέσω των υπηρεσιών της. Προσέτι, είναι απολύτως κατανοητό ότι σε περίπτωση που η Εταιρία ή οι αρμόδιοι συνεργάτες της αντιληφθούν ότι μέλος της παραβιάζει το γράμμα και το πνεύμα του παρόντος, πολλώ δε μάλλον σε περίπτωση που η Εταιρία λάβει ειδοποίηση ότι συγκεκριμένο περιεχόμενο προκαλεί ηθική βλάβη ή άλλη ζημία σε τρίτο πρόσωπο, αφού πρώτα λάβει υπ’ όψη τα θεμελιώδη ανθρώπινα δικαιώματα περί ελευθερίας λόγου και έκφρασης του μέλους, της, εντούτοις διατηρεί αναλλοίωτο το δικαίωμα να προβεί στην άμεση διαγραφή του [“κακόβουλου”] περιεχομένου ή/και ταυτόχρονα να διακόψει/καταργήσει τη χρήση και λειτουργία των  υπηρεσιών του μέλους, προσωρινά ή και μόνιμα, χωρίς να φέρει καμία υποχρέωση επιστροφής χρημάτων ή αποζημίωσης.
Γ) Το μέλος της Εταιρίας συμφωνεί να μην κάνει χρήση των παρεχόμενων υπηρεσιών ως εξής:
I. ανάρτηση, δημοσίευση, αποστολή, καταχώριση, μεταφορά ή χρήση άλλης μεθόδου για την εγκατάσταση υλικού/περιεχομένου που είναι παράνομο, επιβλαβές, απειλητικό, προσβλητικό, επιζήμιο, δυσφημιστικό, χυδαίο, βίαιο, υβριστικό, πορνογραφικό, ρατσιστικό ή άλλως αποδοκιμαστέο, παραβιάζει την προσωπικότητα και τα προσωπικά δεδομένα άλλων, προκαλεί συναισθήματα μίσους, ή/και οποιοδήποτε άλλο συνιστάμενο ποινικό αδίκημα.
II. Πρόκληση βλάβης σε ανήλικους με οποιοδήποτε τρόπο.
III. Μίμηση οποιουδήποτε νομικού ή φυσικού προσώπου ή ψευδή δήλωση για την ταυτότητα του μέλους ή παραπλανητική δήλωση αναφορικά με τη σχέση ή/και συνεργασία του μέλους με κάποιο άλλο νομικό ή φυσικό πρόσωπο.
IV. Παραχάραξη ή άλλη αλλοίωση των αναγνωριστικών των μελών, με σκοπό την παραπλάνηση ως προς την προέλευση του περιεχομένου που μεταδίδεται μέσω των υπηρεσιών της Εταιρίας.
V. Ανάρτηση, δημοσίευση, αποστολή, καταχώριση, μεταφορά ή χρήση άλλης μεθόδου για την εγκατάσταση περιεχομένου από άτομο που δεν έχει δικαίωμα να διαθέσει το συγκεκριμένο υλικό/περιεχόμενο, βάσει νόμου ή βάσει εμπιστευτικής σχέσης.
VI. Ανάρτηση, δημοσίευση, αποστολή, καταχώριση, μεταφορά ή χρήση άλλης μεθόδου για την εγκατάσταση λογισμικού ή υλικού/περιεχομένου κάθε μορφής, που παραβιάζει οποιαδήποτε δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας οποιουδήποτε φορέα.
VII. Ανάρτηση, δημοσίευση, αποστολή, καταχώριση, μεταφορά ή χρήση άλλης μεθόδου για την εγκατάσταση αυτόκλητης ή μη εξουσιοδοτημένης διαφήμισης ή άλλου περιεχομένου προώθησης προϊόντων, την αποστολή ανεπιθύμητων και μη προσκαλούμενων (spam) από τον λήπτη ηλεκτρονικών μηνυμάτων (e-mails) και οποιαδήποτε άλλη μορφή ανεπιθύμητης προώθησης.
VIII. Ανάρτηση, δημοσίευση, αποστολή, καταχώριση, μεταφορά ή χρήση άλλης μεθόδου για την εγκατάσταση/προώθηση/διάθεση υλικού που περιέχει ψηφιακούς ιούς ή οποιοδήποτε άλλο ηλεκτρονικό κώδικα, αρχεία ή προγράμματα σχεδιασμένα να παρεμβληθούν, καταστρέψουν ή περιορίσουν τη λειτουργία οποιουδήποτε λογισμικού ή εξοπλισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών ή τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού.
IX. Παρεμβολή στις υπηρεσίες ή διάσπαση των υπηρεσιών ή των servers ή των δικτύων που είναι συνδεδεμένα με τις υπηρεσίες της Εταιρίας, ή παρακοή των προϋποθέσεων, διαδικασιών και κανόνων χρήσης των δικτύων αυτών.
X. Παραβίαση, με ή χωρίς πρόθεση, οποιασδήποτε τοπικής, εθνικής, ευρωπαϊκής, διεθνούς νομοθεσίας ή/και οποιουδήποτε κανόνα που έχει νομοθετική ισχύ και αφορά ή/και καλύπτει οποιαδήποτε υπηρεσία της Εταιρίας
XI. Παρενόχληση με οποιονδήποτε τρόπο της ιδιωτικής ζωής και των ατομικών και κοινωνικών δικαιωμάτων άλλων χρηστών/μελών (όπως η συλλογή ή/και αποθήκευση προσωπικών δεδομένων άλλων μελών).
7. ΠΑΡΟΧΗ ΑΔΕΙΑΣ ΓΙΑ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ – HYPERLINKΙNG
Α) Το μέλος που αναρτά/καταχωρεί/δημοσιεύει υλικό/περιεχόμενο συναινεί στην προβολή/δημοσίευση διαφημίσεων τρίτων στις σχετικές ιστοσελίδες/υπηρεσίες και εν γένει στον ευρύτερο δικτυακό τόπο της Εταιρίας  κ α ι  παρέχει την εν λόγω άδεια στην τελευταία.
Β) Η ιστοσελίδα της Εταιρίας δύναται να περιέχει hyperlinks (συνδέσμους υπέρ-κειμένου) που παραπέμπουν και σε ιστοσελίδες τρίτων. Οι ιστοσελίδες αυτές δεν ελέγχονται από την Εταιρία ούτε ευθύνεται η ίδια για το περιεχόμενό τους.
8. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ – ΑΠΑΡΝΗΣΕΙΣ
Η Εταιρία υπόσχεται ότι θα καταβάλλει κάθε προσπάθεια για την καλή λειτουργία των υπηρεσιών της και παράλληλα δεσμεύεται από την ισχύουσα νομοθεσία περί απορρήτου των επικοινωνιών που πραγματοποιούνται μέσω του δικτυακού της τόπου, καθώς και από την προστασία των προσωπικών δεδομένων του μέλους, όπως ειδικότερα εκτίθεται παρακάτω. Η Εταιρία  καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την καλή λειτουργία του δικτυακού της τόπου, δεν δύναται όμως να εγγυηθεί, δεδομένης και της φύσης του Διαδικτύου ότι οι λειτουργίες του δικτύου ή των εξυπηρετητών (servers) ή οποιουδήποτε άλλου μέρους ή τμήματος των παροχών της, θα είναι αδιάκοπες ή χωρίς κανενός είδους σφάλμα, απαλλαγμένες από ιούς ή άλλα επιζήμια συστατικά (όπως ενδεικτικά, worms, trojan horses κ.λπ.). Η Εταιρία δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε έξοδα, ζημία ή απώλεια συμβεί στο μέλος ή/και σε οποιοδήποτε τρίτο πρόσωπο, σε περίπτωση παρεμβολής στον δικτυακό της τόπο ή μη λειτουργίας των συστημάτων λόγω ανωτέρας βίας ή σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση, που δεν οφείλεται σε αμέλειά της. Η Εταιρία  διατηρεί το δικαίωμα να διακόπτει την πρόσβαση στο δίκτυο ή και την υπηρεσία, προκειμένου να πραγματοποιήσει εργασίες αναβάθμισης ή και συντήρησης. Στην περίπτωση αυτή το μέλος δεν δικαιούται αποζημίωση για το χρονικό διάστημα της διακοπής  ε ν ώ  η εν λόγω διακοπή δεν θα υπερβαίνει στο σύνολο τις δέκα (10) ημέρες, καθ’ όλη τη διάρκεια της παρούσας σύμβασης (ήτοι για 1 χρόνο από την έναρξη των υπηρεσιών).
9. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Α) Η Εταιρία λαμβάνει σοβαρά υπόψη της την προστασία των προσωπικών δεδομένων των μελών της και θεωρεί την προστασία του απορρήτου σημαντική. Η πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων αναφέρεται στο πως χρησιμοποιεί η Εταιρία τα προσωπικά στοιχεία των μελών που συλλέγει κατά τη χρήστη των ιστοσελίδων της και των προσφερόμενων υπηρεσιών.
Β) Η παρούσα σύμβαση καλύπτει όλα τα προσωπικά δεδομένα των μελών, που συλλέγει η Εταιρία, κατά τη διάρκεια επίσκεψης και χρήσης των υπηρεσιών και των ιστοσελίδων του δικτυακού της τόπου. Επίσης, η παρούσα σύμβαση καλύπτει τις προϋποθέσεις συλλογής, επεξεργασίας και διαχείρισης των προσωπικών δεδομένων των μελών από την Εταιρία προς τις τυχόν συνδεδεμένες εταιρίες με αυτή και για λόγους λειτουργικής/μηχανογραφικής/ εξυπηρέτησης/στατιστικούς και διαφημιστικούς.
Γ) Συλλογή και Χρήση Πληροφοριών και Δεδομένων:
i) κατά την προεγγραφή του μέλους, το μέγιστο δυνατό των ζητούμενων πληροφοριών είναι: όνομα/επωνυμία, e-mail address, user- name και password,.
ii) H διεύθυνση IP μέσω της οποίας ο Η/Υ του μέλους έχει πρόσβαση στο Διαδίκτυο και στη συνέχεια στην ιστοσελίδα της Εταιρίας, κρατείται για τεχνικούς λόγους και αξιοποιείται αποκλειστικά και μόνο για τη συγκέντρωση στατιστικών στοιχείων.
iii) Η Εταιρία ενδέχεται να χρησιμοποιεί cookies για την αναγνώριση του μέλους ορισμένων υπηρεσιών και ιστοσελίδων της Εταιρίας ή και όλων. Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου, που αποθηκεύονται στο σκληρό δίσκο κάθε χρήστη και εν προκειμένω μέλους και δεν λαμβάνουν γνώση οποιουδήποτε εγγράφου ή αρχείου από τον υπολογιστή αυτού. Χρησιμοποιούνται μόνο για τη διευκόλυνση πρόσβασης του χρήστη/μέλους σε συγκεκριμένες υπηρεσίες της Εταιρίας και για στατιστικούς λόγους, προκειμένου να καθορίζονται οι περιοχές στις οποίες οι υπηρεσίες της Εταιρίας είναι χρήσιμες ή δημοφιλείς ή για λόγους marketing. Το μέλος της ιστοσελίδας μπορεί να ρυθμίσει το διακομιστή (browser) του κατά τέτοιο τρόπο, ώστε, είτε να τον προειδοποιεί για τη χρήση των cookies σε συγκεκριμένες υπηρεσίες του της Εταιρίας, είτε να μην επιτρέπει την αποδοχή της χρήσης των cookies σε καμία περίπτωση. Όμως και σε περίπτωση που το μέλος των συγκεκριμένων υπηρεσιών και ιστοσελίδων δεν επιθυμεί τη χρήση cookies για την αναγνώριση του, ενδέχεται και να μην έχει περαιτέρω πρόσβαση στις υπηρεσίες αυτές.
Δ) Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων του μέλους υπόκειται στους όρους του παρόντος, καθώς και στις σχετικές διατάξεις της Ελληνικής νομοθεσίας (Ν. 2472/1997, όπως έχει συμπληρωθεί με τις αποφάσεις του Προέδρου της Επιτροπής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, τα Π.Δ. 207/1998 και 79/2000 και το άρθρο 8 του Ν. 2819/2000 όπως και το Ν. 2774/1999 και τις οδηγίες 95/46/ΕΚ και 97/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Δικαίου).

10. ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ/ΔΙΑΚΟΠΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Η παροχή των υπηρεσιών διακόπτεται αμέσως μετά την πάροδο της συμφωνηθείσας διάρκειας της σύμβασης (όρος 2ος) χωρίς καμία άλλη ειδοποίηση ή διαδικασία, εφόσον η τελευταία δεν έχει ανανεωθεί πριν από τη λήξη της.
11. ΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΜΒΑΣΗ
Το μέλος διατηρεί δικαίωμα υπαναχώρησης εντός επτά (7) εργασίμων ημερών, αρχομένης της ημέρας της αποστολής της δήλωσης αποδοχής από την Εταιρία. Σε περίπτωση που το μέλος επιθυμεί να υπαναχωρήσει θα πρέπει να το γνωστοποιήσει/επιβεβαιώσει στην Εταιρία με πρόσφορο, εντός της τασσόμενης προθεσμίας, τρόπο (κοινοποίηση δήλωσης υπαναχώρησης ή και με αποστολή fax ή e-mail).
12. ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ – ΔΗΛΩΣΗ/ΣΥΝΑΙΝΕΣΗ/ΠΡΟΣΧΩΡΗΣΗ ΜΕΛΟΥΣ
Α. Το μέλος κατανοεί και αποδέχεται τη διεθνή φύση του Internet και δεσμεύεται να σέβεται και να τηρεί πιστά τους εθνικούς κανόνες δεοντολογίας κάθε κράτους. Συγκεκριμένα, το μέλος δεσμεύεται να ακολουθεί πιστά τη νομοθεσία που αφορά τη μετάδοση δεδομένων από την Ελλάδα και την Ευρώπη προς τρίτα κράτη. Οι ανωτέρω όροι και συμφωνίες και η πολιτική διαχείρισης και προστασίας απορρήτου και προσωπικών δεδομένων, καθώς και οι οποιεσδήποτε τροποποιήσεις των, διέπονται και συμπληρώνονται από το Ελληνικό δίκαιο, το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις σχετικές διεθνείς συνθήκες. Οποιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω όρων καταστεί αντίθετη προς το νόμο, παύει αυτοδικαίως να ισχύει και αφαιρείται από το παρόν, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων. Καμία τροποποίηση των όρων αυτών δε θα λαμβάνεται υπόψη και δεν θα αποτελεί τμήμα της συμφωνίας αυτής, εάν δεν έχει διατυπωθεί εγγράφως και δεν έχει ενσωματωθεί σε αυτή. Κάθε διαφορά που μπορεί να προκύψει μεταξύ του μέλους και της Εταιρίας από τη χρήση της υπηρεσίας, θα επιλύεται από τα δικαστήρια της Λάρισας. Ειδοποιήσεις ή άλλα έγγραφα που σχετίζονται με την παροχή της υπηρεσίας, επιδίδονται νόμιμα ή αποστέλλονται προς την Εταιρία στην ως άνω διεύθυνση. Το μέλος σε περίπτωση αλλαγής της διεύθυνσής του οφείλει να ενημερώσει την Εταιρία άμεσα.
Β. Δηλώνω ότι έλαβα πλήρη γνώση των ως άνω όρων και προϋποθέσεων της Εταιρίας και του διαδικτυακού τόπου της ιστοσελίδας της και αποδέχομαι ότι η Εταιρία τηρεί αρχείο προσωπικών δεδομένων σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2472/1997 “περί προστασίας του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα” και έχω δικαίωμα πρόσβασης στα δεδομένα που με αφορούν και ενημέρωσης ή και αντίρρησης στην περαιτέρω επεξεργασία τους, βάσει του άρθρου 13 του ως άνω Νόμου. Σκοπός της συλλογής, διατήρησης και επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων από την Εταιρία είναι η υποστήριξη, προώθηση και εκτέλεση των υπηρεσιών που παρέχονται στο πλαίσιο του σκοπού και των δραστηριοτήτων της. Διά της παρούσας και μέχρι της έγγραφης ανάκλησής της από εμένα, συναινώ στην χρήση/διαβίβαση/ανακοίνωση προσωπικών δεδομένων που τηρούνται εκ μέρους της Εταιρίας τόσο από την ίδια όσο και από άλλες εταιρίες με τις οποίες συνεργάζεται ή σε πρόσωπα ή εταιρίες που ενεργούν για λογαριασμό της, στην Ελλάδα ή και στο εξωτερικό.
Γ. Προσέτι, δηλώνω ότι επιθυμώ την εγγραφή και πρόσβασή μου, ως μέλος στις υπηρεσίες της Εταιρίας κ α ι προσχωρώ, αποδεχόμενος τους παραπάνω όρους και συμφωνίες του παρόντος, συμπεριλαμβανομένης και της πολιτικής διαχείρισης και προστασίας προσωπικών δεδομένων. Τυχόν ανάκληση τούτης πραγματοποιείται εγγράφως, και δεν έχει αναδρομική ισχύ.-