ΝΟΜΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ
ΟΡΟΙ & ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ -  ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
ΕΤΑΙΡΙΑΣ “spitimou-spitakimou.gr”

i) Η εταιρία υπό τον διακριτικό τίτλο spitimou-spitakimou.gr, που εδρεύει στη Λάρισα, οδός Αγ. Νικολάου- αριθμ. 8, νομίμως εκπροσωπούμενη και νομίμως καταχωρήσασα το όνομα περιοχής (domain name) www.spitimou-spitakimou.gr (αποκαλούμενη εφεξής “Εταιρία”) προσφέρει τις υπηρεσίες της μέσω του Διαδικτύου (Internet) στους επισκέπτες/χρήστες της ιστοσελίδας της, υπό τους κάτωθι όρους [και προϋποθέσεις] χρήσης, τους οποίους ο επισκέπτης/χρήστης του δικτυακού της τόπου καλείται να επισκεφθεί και να διαβάσει προσεκτικά κ α ι εφόσον τους αποδεχθεί πλήρως, να προβεί σε οποιαδήποτε νόμιμη χρήση της ιστοσελίδας και των υπηρεσιών που εμπεριέχονται σε αυτή.
ii) Η εταιρία φυλάσσει το δικαίωμα να αλλάξει οποιοδήποτε σημείο του παρόντος χωρίς προειδοποίηση και η οποιαδήποτε χρήση της ιστοσελίδας θα θεωρηθεί ως αποδοχή του. Εάν υφίσταται οποιαδήποτε αμφιβολία ή αντίρρηση για οποιονδήποτε από τους όρους και προϋποθέσεις που παραθέτονται στο παρόν, η χρήση της ιστοσελίδας θα πρέπει να αποφευχθεί καθώς και η χρήση οποιουδήποτε προϊόντος ή υπηρεσίας που περιλαμβάνεται σε αυτή και ο επισκέπτης/χρήστης θα πρέπει να αποχωρήσει.
iii) Με το παρόν συμφωνείται ότι η χρήση του δικτυακού τούτου τόπου, από τον επισκέπτη/χρήστη κατά κανέναν τρόπο δεν βλάπτει την αποδοτικότητά του, δεν αλλοιώνει το περιεχόμενο και εν γένει δεν υποβαθμίζει τη λειτουργικότητά του. Προσέτι απαγορεύεται η πρόσβαση σε διασφαλισμένες περιοχές της ιστοσελίδας ή και σε ευαίσθητες πληροφορίες.-

ΠΡΟΟΙΜΙΟ – ΜΟΡΦΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ
Α) Η Εταιρία παρέχει στους επισκέπτες/χρήστες του δικτυακού της τόπου συλλογή  και προβολή υπηρεσιών αγοραστικού/μισθωτικού ενδιαφέροντος και αντιπαροχών, περί κινητών και ακινήτων πραγμάτων (τροχοφόρων, πλωτών, κατοικιών, καταστημάτων κ.ο.κ., -εφεξής προϊόντα-), συμπεριλαμβανομένων ακόμα και διαφόρων εργαλείων επικοινωνίας-ενημέρωσης, υπηρεσιών ηλεκτρονικού εμπορίου κ.λπ. Η προβολή/διαφήμιση των προϊόντων στην ιστοσελίδα της Εταιρίας πραγματοποιείται με την ανάρτηση/δημοσίευση αγγελιών, από τα εγγεγραμμένα μέλη της Εταιρίας (εφεξής πελάτες)  με τα οποία και συμβάλλεται η τελευταία. Η εν λόγω προβολή/δημοσίευση γίνεται μέσω καταχωρήσεων κειμένων, φωτογραφιών, γραφικών, banners, video, ήχων και animation (εφεξής περιεχόμενο) ή και οποιοδήποτε άλλο συναφές μέσο προβολής. Στις ιστοσελίδες της Εταιρίας συμπεριλαμβάνονται και διαφημίσεις κάθε μορφής. Οι ήδη υπάρχουσες υπηρεσίες/διαφημίσεις κ.λπ., καθώς και οποιεσδήποτε νέες τέτοιες συμπεριληφθούν και αναρτηθούν στο χώρο της ιστοσελίδας και εν γένει στο δικτυακό της τόπο, υπόκεινται στους παρόντες όρους χρήσης, εκτός αν ρητά αναφέρεται το αντίθετο.
Β) Οι πληροφορίες και το εν γένει περιεχόμενο που περιλαμβάνεται ή παρέχεται μέσω της ιστοσελίδας προς τους επισκέπτες/χρήστες, έχει ως μοναδικό σκοπό την ενημέρωση και δεν συνιστά προσφορά για τα προϊόντα καθαυτά.
1. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Α) Η Εταιρία ενεργεί ως μεσάζων φορέας παροχής υπηρεσιών (“Internet intermediary”)    –και ειδικότερα η υπηρεσία της κοινωνίας της πληροφορίας, ορίζεται ως φιλοξενία (“hosting”), του περιεχομένου προς διάθεση/δημοσίευση– σύμφωνα και με τα οριζόμενα στο 131/2003 Π.Δ.
Β)  Θα πρέπει εξαρχής να καταστεί σαφές ότι η Εταιρία παρέχει τις υπηρεσίες της στους  πελάτες της (π.χ. μεσιτικά γραφεία, εκμισθωτές, κατασκευαστές κ.λπ.), οι οποίοι προωθούν/διαφημίζουν τα προϊόντα τους προς τον επισκέπτη/χρήστη, μέσω της καταχώρισης/ανάρτησης/δημοσίευσης αγγελιών (περιεχόμενο) στις ιστοσελίδες της Εταιρίας. Προσέτι, η ως άνω προβολή γίνεται με μέριμνα και επιμέλεια των ιδίων των πελατών κ α ι συνεπώς αυτά φέρουν την σχετική και αποκλειστική ευθύνη.
Γ) Ο επισκέπτης/χρήστης έχει τη μέριμνα και την ευθύνη της πρόσβασης στις υπηρεσίες της Εταιρίας και η εν λόγω πρόσβαση μπορεί να απαιτεί την καταβολή τελών σε τρίτους φορείς (π.χ. παροχείς υπηρεσιών Internet, χρέωση χρόνου παραμονής στο Internet). Ο επισκέπτης/χρήστης έχει την αποκλειστική ευθύνη πληρωμής των σχετικών τελών. Επίσης, ο επισκέπτης/χρήστης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για τον προσωπικό του εξοπλισμό με τα απαραίτητα τεχνολογικά μέσα, που του επιτρέπουν την πρόσβαση στις υπηρεσίες της Εταιρίας.
Δ) Η Εταιρία δεν είναι δυνατό να ελέγχει το σύνολο του περιεχομένου που αναρτάται στις υπηρεσίες του δικτυακού της τόπου από τους πελάτες της, λόγω του όγκου του, οπότε και δεν δύναται να εγγυηθεί την ακρίβεια, την ακεραιότητα, τη νομιμότητα, ή την ποιότητα αυτού. Ο επισκέπτης/χρήστης κατανοεί και αποδέχεται επίσης ότι, χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες της Εταιρίας, μπορεί να εκτεθεί σε περιεχόμενο προσβλητικό, ανήθικο ή παράνομο. Σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη η Εταιρία, για οποιοδήποτε λάθος ή παράλειψη σε οποιοδήποτε περιεχόμενο ή για οποιαδήποτε βλάβη ή ζημία τυχόν προκύψει από τη χρήση οποιουδήποτε περιεχομένου που αναρτάται, αποστέλλεται, μεταφέρεται, καταχωρείται, δημοσιεύεται,  ά λ λ ω ς  καθίσταται διαθέσιμο από τους πελάτες της Εταιρίας.
Ε) Σε περίπτωση που η Εταιρία λάβει ειδοποίηση ότι οποιοδήποτε περιεχόμενο προκαλεί ηθική βλάβη ή άλλη ζημία σε τρίτο πρόσωπο, αφού λάβει υπ’ όψη τα θεμελιώδη ανθρώπινα δικαιώματα περί ελευθερίας λόγου και έκφρασης του πελάτη της, διατηρεί αναλλοίωτο το δικαίωμα να προβεί στην άμεση διαγραφή του [“κακόβουλου”] περιεχομένου και ταυτόχρονα να διακόψει/καταργήσει το λογαριασμό του πελάτη.       
ΣΤ) Η Εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ή/και να διακόπτει προσωρινά ή μόνιμα μέρος ή το σύνολο των υπηρεσιών της με ή χωρίς προειδοποίηση προς τους επισκέπτες/χρήστες.

2. ΦΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ – ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΓΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ / ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Το περιεχόμενο και οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στις ιστοσελίδες της Εταιρίας αποτελούν μέσο ενημέρωσης προς τον επισκέπτη/χρήστη της και εν γένει προς την κοινότητα των χρηστών του Internet  κ α ι  δεν δύνανται σε καμιά περίπτωση να εκληφθούν ως έγκυρες πληροφορίες, ούτε υποκρύπτουν σε καμία περίπτωση οποιαδήποτε προτροπή ή παρότρυνση για την επιχείρηση ή μη συγκεκριμένων πράξεων. Έτι, οτιδήποτε παρέχεται στους επισκέπτες/χρήστες μέσω του Δικτυακού τόπου της Εταιρίας δεν αποτελεί σε καμία περίπτωση, ευθέως ή εμμέσως, συμβουλή για τη διενέργεια οποιασδήποτε πράξεως αλλά εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια των επισκεπτών/χρηστών να αξιολογήσουν κ α ι να ενεργήσουν βασιζόμενοι στην ιδιωτική τους βούληση, αποκλειομένης οποιασδήποτε ευθύνης της Εταιρίας. Η Εταιρία καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε το περιεχόμενο και οι εμφανιζόμενες εκάστοτε στον διαδικτυακό της τόπο πληροφορίες να είναι ακριβείς και αληθείς, ουδεμία όμως ευθύνη φέρει για τυχόν λάθη, ελλείψεις, παραλείψεις που οφείλονται στην πηγή αντλήσεως της πληροφορίας καθώς και για την πληρότητα και επικαιρότητα των παρεχόμενων στοιχείων. Συνεπώς, οι επισκέπτες/χρήστες της ιστοσελίδας χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες της Εταιρίας με δική τους πρωτοβουλία, αναλαμβάνουν και τη σχετική ευθύνη διασταύρωσης των παρεχομένων πληροφοριών, μέσω των ιδίων των πελατών, προτού προβούν σε οποιαδήποτε περαιτέρω ενέργεια.

3. ΤΙΜΕΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ
Οι πληροφορίες για τις τιμές που περιλαμβάνονται ή παρέχονται μέσω της ιστοσελίδας προς τους επισκέπτες/χρήστες, έχουν ως μοναδικό σκοπό την ενημέρωση και δεν συνιστούν προσφορά για τα προϊόντα καθαυτά. Οι τιμές που παρουσιάζονται αφορούν ενδεικτικές τιμές και ενδέχεται να διαφέρουν από τις τιμές που παρέχει ο κάθε πελάτης. Η αγορά οποιουδήποτε προϊόντος που αναρτάται/δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα της Εταιρίας υπόκειται στους όρους και κανονισμούς του σχετικού συμφωνητικού πώλησης/εκμίσθωσης κ.ο.κ., το οποίο καταρτίζεται αφενός μεταξύ του πελάτη και αφετέρου του επισκέπτη/χρήστη της ιστοσελίδας και των υπηρεσιών της Εταιρίας.

4. ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ -  ΤΡΙΤΑ ΜΕΡΗ
Η ιστοσελίδα δύναται να περιέχει hyperlinks (συνδέσμους υπέρ-κειμένου) που παραπέμπουν σε ιστοσελίδες τρίτων. Η Εταιρία δεν έχει καμία ευθύνη για την επικοινωνία του επισκέπτη/χρήστη με τους τρίτους παροχείς υπηρεσιών που διαφημίζονται στην ιστοσελίδα της και για την οποιαδήποτε τυχόν εμπορική συναλλαγή μπορεί να προκύψει από τη μεταξύ των σχέση. Οι ιστοσελίδες αυτές δεν ελέγχονται από την Εταιρία ούτε αυτή ευθύνεται για το περιεχόμενό τους. Ειδικότερα η Εταιρία δεν ελέγχει τη διαθεσιμότητα, το περιεχόμενο, την πολιτική προστασίας των προσωπικών δεδομένων, την ποιότητα και την πληρότητα των υπηρεσιών άλλων ιστοσελίδων, στις οποίες παραπέμπει μέσω “δεσμών”, hyperlinks ή διαφημιστικών banners. Συνεπώς, για οποιοδήποτε πρόβλημα παρουσιασθεί κατά την επίσκεψη/χρήση τους, ο επισκέπτης/χρήστης οφείλει να απευθυνθεί απευθείας στις αντίστοιχες ιστοσελίδες, οι οποίες και φέρουν αποκλειστικά τη σχετική ευθύνη για την παροχή των υπηρεσιών τους. Η Εταιρία σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να θεωρηθεί ότι ενστερνίζεται ή αποδέχεται το περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες των ιστοσελίδων στις οποίες παραπέμπει η ιστοσελίδα της ή συνδέεται με αυτές κατά οποιονδήποτε άλλο τρόπο.

5. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
Δεδομένης της φύσης και του όγκου του Διαδικτύου, η Εταιρία δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε ζημία υποστεί ο επισκέπτης/χρήστης των ιστοσελίδων, υπηρεσιών, επιλογών και περιεχομένων της Εταιρίας. Η Εταιρία δεν εγγυάται και δεν ευθύνεται ότι οι σελίδες, οι υπηρεσίες, οι επιλογές και τα περιεχόμενα της ιστοσελίδας της θα παρέχονται χωρίς διακοπή, χωρίς σφάλματα και ότι τα λάθη θα διορθώνονται. Επίσης η Εταιρία δεν δύναται να εγγυηθεί ότι η ίδια ή οποιοδήποτε άλλη συγγενική ιστοσελίδα ή οι εξυπηρετητές (servers), δεν περιέχουν “ιούς” ή άλλα επιζήμια συστατικά.

6. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ – ΣΗΜΑΤΑ
Το περιεχόμενο της ιστοσελίδας αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία της Εταιρίας. Όλα τα εμπορικά σήματα, λογότυπα, σήματα υπηρεσιών που εμφανίζονται στην ιστοσελίδα αποτελούν ιδιοκτησία της Εταιρίας ή τρίτων. Εκτός των ρητά αναφερόμενων εξαιρέσεων (πνευματικά δικαιώματα τρίτων, συνεργατών, φορέων, μελών/πελατών, διαφημιζομένων κ.λπ), όλο το περιεχόμενο της ιστοσελίδας της Εταιρίας και γενικά των αρχείων αυτού του Δικτυακού τόπου, αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία, κατατεθειμένα σήματα και σήματα υπηρεσιών της Εταιρίας και προστατεύονται από τις σχετικές διατάξεις του Eλληνικού δικαίου, του Eυρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων και συνθηκών. Συνεπώς, κανένα εξ αυτών δεν δύναται να αποτελέσει εν όλω ή εν μέρει αντικείμενο πώλησης, αντιγραφής, τροποποίησης, αναπαραγωγής, αναδημοσίευσης ή να “φορτωθεί”, να μεταδοθεί ή να διανεμηθεί με οποιονδήποτε τρόπο. Εξαιρείται η περίπτωση της μεμονωμένης αποθήκευσης ενός και μόνο αντιγράφου τμήματος του περιεχομένου σε έναν απλό προσωπικό ηλεκτρονικό υπολογιστή, για προσωπική και όχι δημόσια ή εμπορική χρήση και χωρίς απαλοιφή της ένδειξης προέλευσής τους από την ιστοσελίδα της Εταιρίας, χωρίς να θίγονται με κανένα τρόπο τα σχετικά δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας. Τα λοιπά προϊόντα ή υπηρεσίες που αναφέρονται στις ιστοσελίδες αυτού του Δικτυακού τόπου και φέρουν τα σήματα των αντίστοιχων μελών, διαφημιζομένων, αποτελούν δική τους πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία και συνεπώς οι φορείς αυτοί φέρουν τη σχετική ευθύνη. Ο επισκέπτης/χρήστης κατανοεί και αποδέχεται ότι δεν του παρέχεται το δικαίωμα να αναπαράγει, αντιγράφει, πωλεί, μεταπωλεί ή/και εκμεταλλεύεται εμπορικά με οποιονδήποτε τρόπο σύνολο ή μέρος του περιεχομένου της ιστοσελίδας της Εταιρίας.

7. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Α) Η Εταιρία λαμβάνει σοβαρά υπόψη της την προστασία των προσωπικών δεδομένων των επισκεπτών/χρηστών και θεωρεί την προστασία του απορρήτου σημαντική. Η πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων αναφέρεται στο πως χρησιμοποιεί η Εταιρία τα προσωπικά στοιχεία των επισκεπτών/χρηστών που συλλέγει κατά την επίσκεψη/χρήστη των ιστοσελίδων της και των προσφερόμενων υπηρεσιών.
B) H διεύθυνση IP μέσω της οποίας ο Η/Υ του επισκέπτη/χρήστη έχει πρόσβαση στο Internet και στη συνέχεια στην ιστοσελίδα της Εταιρίας, κρατείται για τεχνικούς λόγους και αξιοποιείται αποκλειστικά και μόνο για τη συγκέντρωση στατιστικών στοιχείων.
Γ) Η Εταιρία ενδέχεται να χρησιμοποιεί cookies για την αναγνώριση του μέλους ορισμένων υπηρεσιών και ιστοσελίδων της Εταιρίας ή και όλων. Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου, που αποθηκεύονται στο σκληρό δίσκο κάθε επισκέπτη/χρήστη και δεν λαμβάνουν γνώση οποιουδήποτε εγγράφου ή αρχείου από τον υπολογιστή αυτού. Χρησιμοποιούνται μόνο για τη διευκόλυνση πρόσβασης του επισκέπτη/χρήστη σε συγκεκριμένες υπηρεσίες της Εταιρίας και για στατιστικούς λόγους ή για λόγους marketing, προκειμένου να καθορίζονται οι περιοχές στις οποίες οι υπηρεσίες της Εταιρίας είναι χρήσιμες ή δημοφιλείς. Ο επισκέπτης/χρήστης της ιστοσελίδας μπορεί να ρυθμίσει το διακομιστή (browser) του κατά τέτοιο τρόπο, ώστε, είτε να τον προειδοποιεί για τη χρήση των cookies σε συγκεκριμένες υπηρεσίες του της Εταιρίας, είτε να μην επιτρέπει την αποδοχή της χρήσης των cookies σε καμία περίπτωση. Όμως και σε περίπτωση που ο επισκέπτης/χρήστης των συγκεκριμένων υπηρεσιών και ιστοσελίδων δεν επιθυμεί τη χρήση cookies για την αναγνώριση του, δεν μπορεί να έχει περαιτέρω πρόσβαση στις υπηρεσίες αυτές.

8. ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ – ΔΗΛΩΣΗ/ΣΥΝΑΙΝΕΣΗ ΕΠΙΣΚΕΠΤΗ/ΧΡΗΣΤΗ
Α) Οι ανωτέρω όροι και προϋποθέσεις χρήσης της ιστοσελίδας της Εταιρίας, καθώς και οποιαδήποτε τροποποίηση των, διέπονται και συμπληρώνονται από το Ελληνικό δίκαιο, τις σχετικές διεθνείς συνθήκες, το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ειδικότερα τις διατάξεις της τηλεπικοινωνιακής νομοθεσίας. Οποιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω όρων καταστεί αντίθετη προς το νόμο, παύει αυτοδικαίως να ισχύει και αφαιρείται από το παρόν, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων. Καμία τροποποίηση των όρων αυτών δεν θα λαμβάνεται υπόψη και δεν θα αποτελεί τμήμα της παρούσας συμφωνίας, εάν δεν έχει διατυπωθεί εγγράφως και δεν έχει ενσωματωθεί σε αυτή. Η Εταιρία έχει το δικαίωμα να τροποποιεί χωρίς ειδοποίηση τους όρους χρήσης του παρόντος και είναι στην ευθύνη του επισκέπτη/χρήστη να φροντίζει να ενημερώνεται σχετικά από την ιστοσελίδα.
Β) Ο επισκέπτης/χρήστης κατανοεί και αποδέχεται τη διεθνή φύση του Internet και δεσμεύεται να σέβεται και να τηρεί πιστά τους εθνικούς κανόνες δεοντολογίας κάθε κράτους.  Το παρόν αποτελεί τη συνολική συμφωνία μεταξύ του δικτυακού τόπου της Εταιρίας και του επισκέπτη/χρήστη των ιστοσελίδων και υπηρεσιών της και δεν δεσμεύει παρά μόνο αυτούς.
Γ) Ο επισκέπτης/χρήστης συναινεί/προσχωρεί και ρητώς δεσμεύεται με το παρόν ότι έχει αναγνώσει και αποδεχθεί τους παραπάνω όρους και προϋποθέσεις χρήσης της ιστοσελίδας, συμπεριλαμβανομένης και της πολιτικής διαχείρισης και προστασίας προσωπικών δεδομένων.-